Pause


Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

- Trở thành một trong những nhà thầu uy tín nhất trong các nước, đặc biệt là khu vực phía nam

- Sở hữu chuỗi cung ứng , chăm sóc khách hàng với các tỉnh, thành phố lớn cũng như các thị trường mục tiêu 

Sứ mệnh

- Phát triển bản thân gắn liền với lợi ích đối tác và khách hàng

- Nâng cao thu nhập và chất lượng đội ngũ nhân viên.

- Phát triển bền vững thông qua các giải pháp an toàn, bảo vệ môi trường bền vững.

- Chia sẻ thành công với xã hội và cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

- Lấy khách hàng làm trọng tâm trong quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.

- Gia tăng giá trị bản thân bằng cách tạo ra lợi ích lâu dài cho khách hàng.

- Sẵn sàng tiếp nhận, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ.

- Phát triển hướng tới cộng đồng cũng như toàn thể xã hội, chung tay bảo vệ môi trường/